Stavovi autora izneseni na ovoj web stranici ne moraju da odražavaju stavove Vlade Sjedinjenih Američkih Država, Agencije za međunarodni razvoj SAD, Švedske Agencije za međunarodnu saradnju ili Vlade Švedske.