Razvojni fond jeste fond koji će služiti kao katalizator unaprijeđenju određenih aktivnosti usmjerenih ka postizanju rezultata,koji će se koristiti za pružanje podrške razvoju učesnika u određenom proizvodnom lancu sa krajnjim ciljem povećanja prodaje,investiranja i zaposlenja. Ovi grantovi bit će dodjeljeni na osnovu dosadašnjih rezultata, pa tako i orijentirani ka rezultatima i tehnički jasno opisani. Aktivnosti partnerskih organizacija koje će biti podržane sredstvima Razvojnog fonda morat će ostvariti mjerljive rezultate i imati komponentu učešća u troškovima. Grantovi mogu biti koncipirani tako da pruže podršku jednom proizvodnom lancu ili da podrže cijeli pod-sektor pa čak i više pod-sektora.

FARMA YouTube