LJEKOVITO I AROMATIČNO BILJE

Ljekovito i aromatično bilje ima potencijal da značajno doprinese razvoju nacionalne i lokalne ekonomije u Bosni i Hercegovini.  Čak i danas, i pored postojećih naprednih poljoprivrednih sistema, berba biljaka predstavlja još uvijek jedan od glavnih ljudskih aktivnosti u BiH i značajan je ekonomski faktor u ruralnim područjima BiH.

Vjeruje se da u Bosni  i  Hercegovini ima preko 700 vrsta ljekovitog i aromatičnog bilja, od čega se eksploatiše oko 200 (Gatarić, Đ., 1988). Ovaj spisak sadrži i nekoliko ugroženih vrsta koje spadaju u one koje se najviše prodaju i kupuju (Gentiana lutea  – lincura, Arnica montana- brđanka, Arctostaphyllos uva ursi – uva i Orchis spp. – kaćun).

Prema podacima koji su proizašli iz Finalnog izvještaja EU (Analiza i prikaz rasprostranjenosti lanca vrijednosti) godišnja berba ljekovitog i aromatičnog bilja u BiH kreće se između 1.500 i 9.000 tona (ovisno o potražnji i klimatskim uslovim a). Osušeno bilje se većinom pakuje i prodaje kao sirovina u vrećama od 25 kg. Više vrijednosti moglo bi se dodati čak i na osušeni materjal i u tom slučaju prodajna cijena tih proizvoda je znatno veća (npr. sušeno lišče, odvojeni cvjetovi itd.)  Kao odgovor na nedostatke u ovom sektoru, ilustrativna lista planiranih aktivnosti projekta FARMA u ovoj oblasti prikazana je u tekstu koji slijedi.

 • Podržati i potaknuti proizvodne/partnerske organizacije da otpočnu sa uzgojem različitog aromatičnog i ljekovitog bilja, naročito onog koje se smatra ugroženom vrstom ,
 • Podržati proizvodne/partnerske organizacije da unaprijede svoju proizvodnju i počnu proizvoditi proizvode sa većom dodanom vrijednošću,
 • Poboljšati kvalitet čuvanja proizvoda ljekovitog i aromatičnog bilja (educiranje i implemetacija standarda dobre poljoprivredne prakse (GAP)na svim nivoima lanca vrijednosti),
 • Organizovati treninge i edukativne materijale za mala i srednja preduzeća i sakupljače – pri tome naglasiti relevantnost i važnost primjene standarda u proizvodnji ljekovitog i aromatičnog bilja,
 • Pomoći i podržati domaće ustanove za certifikaciju da osnaže i postanu prepoznatljive na međunarodnom tržištu,
 • Unaprijediti kultivisanje odabranih biljnih vrsta koje su postale ugrožene ili izumiru u divljini.
 • Organizovati studijska putovanja /treninge za proizvodne organizacije kako bi modernizovali svoju  proizvodnju i osposobili se za pravljenje plana upravljanja, marketinga , poslovnog plana itd.,
 • Podržati proizvodnju autentičnih proizvoda (npr. esencijalna ulja u malim bočicama iz BiH),
 • Podržati pripremu  i kreiranje državnih propisa u skladu sa EU propisima,
 • Napraviti finansijske planove za proizvodne/partnerske organizacije (i farmere koji imaju sklopljene ugovore),
 • Poboljšati pristup finansiranju prizvodnih/partnerskih organizacija koje se bave izvozom,
 • Unaprijediti i podržati uzgoj biljaka, naročito biljnih vrsta koje su ugrožene, rijetke i zaštićene,
 • Podržati očuvanje tradicionalnih znanja i prakse.

MED

Raznolikost klime i vegetacije, čist okoliš i postojanje tradicije u pčelarstvu dobri su preduvjeti za proizvodnju visokokvalitetnog meda. Najvažniji pčelarski proizvodi su med, pčelinji vosak, matična mliječ, polen i pčelinji otrov. Pčelarstvo predstavlja 1% od ukupne poljoprivredne proizvodnje u BiH. Ukupna proizvodnja meda u BiH ne može zadovoljiti potrebe domaćeg tržišta. Procjenjuje se da je godišnji uvoz meda u BiH na razini između 500 i 1,000 tona. BiH uvozi med uglavnom iz Slovenije i Hrvatske. Kao odgovor na nedostatke u ovom sektoru, ilustrovana lista planiranih aktivnosti projekta FARMA u ovoj oblasti prikazana je u tekstu koji sijedi.

 • Organizovati treninge za pčelare sa sljedećim temama: dobra pčelarska praksa, prevencija bolesti pčela, savremeno pčelarstvo, priprema edukacijskog materijala.
 • Organizovati studijska putovanja kako bi se stekao uvid u dobru pčelarsku praksu u EU.
 • Obuka za lokalne stručnjake kako da koriste HPLC, atomski apsorpcioni spektrofometar i ostalu neophodnu opremu za kontrolu kvaliteta.
 • Pomoći proizvodnim organizacijama pri dobivanju HACCP, organskog certifikata i certifikata za poštenu trgovinu kako bi bili u poziciji konkurirati na međunarodnom tržištu meda i da bi postigli bolju cijenu.
 • Pomoći u pronalaženju kupaca i tržišta za bh. med nakon što BiH bude uvrštena na “Listu trećih zemalja ”.
 • Vršiti obuku PO iz poslovnog planiranja, kreiranje investicijskih planova, pravljenja kreditnih aplikacija kako bi mogli imati bolji pristup finansiranju komercijalnih banaka.
 • Organizovati obuku za proizvođače iz marketinga, pakovanja, etiketiranja kako bi dostigli EU standarde.
 • Organizovati posjete lokalnim i regionalnim sajmovima.
 • Pomoći zainteresiranim organizacijama da razviju regionalno zaštićeno ime za med.

DOKUMENTI

FARMA YouTube