Provedbena odluka Evropske komisije kojom je Bosna i Hecegovina proglašena za zemlju u kojoj nema prstenaste truleži krompira je objavljena 22. jula 2015. godine u Službenom listu Evropske unije. Odluka Komisije je dostupna na: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.194.01.0042.01.ENG Objavljivanjem Odluke završen je process izdavanja dozvole Bosni i Hercegovini da izvozi krompir u Evropsku uniju te proizvođači iz BiH sada mogu početi sa izvozom.

Ovaj uspjeh je rezultat napornog rada Uprave BiH za zaštitu zdravlja bilja, i drugih nadležnih institucija, uz pomoć kontinuirane i sveobuhvatne podrške od strane USAID / Sida FARMA projekta. Rezultat je posebno upadljiv s obzirom da je program monitoringa za karantinskih štetnih organizama krompira prvi program monitoringa implementiran u oblasti zdravlja bilja na državnom nivou u BiH.

Za USAID/Sida FARMA video prilog o ovoj priči, kliknite ovdje: https://www.youtube.com/watch?v=25jK6Gy_Ad4

IMAG2148U saradnji sa Upravom BiH za zaštitu zdravlja bilja i Centralnim institutom za nadzor i testiranja u poljoprivredi iz Brna, u periodu od 29.06.2015. godine do 03.07.2015. godine, u okviru Projekta „Institucionalna podrška certificiranju i kontroli sadnog materijala u skladu sa zahtjevima EU“ finasiranog od strane Češke razvojne agencije u USAID/Sida FARMA Projekta i Češke razvojne agencije, organizovana je studijska posjeta Republici Češkoj.
Učestvovalo je 13 učesnika iz Bosne i Hercegovine – predstavnici inspektorata Republike Srpske, Federacije BiH, Brčko distrikta BiH, Uprave BiH za zaštitu zdravlja bilja i FARMA Projekta. Obuku su održali eksperti iz oblasti proizvodnje i kontrole sadnog materijala iz Republike Češke. Ovo je bila praktična obuka inspektora u rasadnicima tokom koje su pregledani pojedini rasadnici, predočena je proizvodnja po vrstama, sortama, načinu proizvodnje, nadzora, uzorkovanja i slanja uzoraka sadnog materijala na analizu, kao i izdavanje biljnih pasoša, kako bi se dobila jasnija slika u proizvodnji i kontroli sadnog materijala i dale smjernice za proizvodnju i kontrolu u BiH.

IMAG2070

mlijeko_2015_2Bosna i Hercegovina dobila je odobrenje da bude na listi zemalja kojima je dozvoljen izvoz tehnički obrađenog mlijeka i mliječnih proizvoda u Europsku uniju (EU) ali prije nego što izvoz može početi, Bosna i Hercegovina će morati dostaviti Europskoj komisiji popis proizvodnih pogona koji su ocijenjeni kao usklađeni i predloženi za izvoz u Europsku uniju. Nakon što Europska komisija odobri ovaj popis, Bosna i Hercegovina može početi izvoziti u Europsku uniju mlijeko i mliječne proizvode iz tih pogona.

Da bi se prevladale prepreke za izvoz proizvoda životinjskog porijekla, kao što su med i mlijeko, u EU, USAID/Sida FARMA pružila je značajnu pomoć kako privatnom tako i javnom sektoru da bi se ispunili zahtjevi EU. Tokom proteklih 5,5 godina , FARMA je održavalaobuke, studijska putovanja i pružala podršku proizvođačima mlijeka o dobrim higijenskim praksama (GHP) i prerađivačima o HACCP sistemu. USAID/Sida FARMA i Češka Razvojna Agencija su radili na jačanju kapaciteta veterinarsih laboratorija i inspekcijskih službi u implementaciji programa praćenja rezidua na proizvodima životinjskog porijekla. Takodjer, FARMA je pružila podršku u izradi Akcionog Plana, u skladu sa preporukama EU FVO misije, kao i izradi novog zakona o Veterinarstva.

mlijeko_2015_1

farma_finalevent (2)U četvrtak 4. Juna, USAID/Sida FARMA je organizovala završnu prezentaciju rezultata postignutih u period od 2009-2015 u okviru USAID/Sida FARMA projekta. Završna prezentacija je bila jedinstvena izložba proizvoda I tehnoloških inovacija uz multimedijalnu prezentaciju ključnih rezultata postignutih u partnerstvu sa proizvođačima I institucijama iz sektora poljoprivrede.

 

 

 

 

farma_finalevent (3) farma_finalevent (10) farma_finalevent (9)
farma_finalevent (8) farma_finalevent (7) farma_finalevent (6)
farma_finalevent (5) farma_finalevent (4) farma_finalevent (1)

poster_en_2015Pozivamo vas na završnu prezentaciju rezultata postignutih u periodu od 2009-2015 u okviru USAID/Sida FARMA projekta.

Ovo će biti jedinstvena izložba proizvoda i tehnoloških inovacija uz multumedijalnu prezentaciju ključnih rezultata postignutih u partnerstvu sa proizvođačima i institucijama iz sektora poljoprivrede.

Očekujemo vas na platou ispred BBI centra u Sarajevu u 11:30 u četvrtak 4. juna 2015. godine.

obuka_maj_2015 (1)U okviru projektne aktivnosti „Institucionalna podrška za uspostavljanje sistema za kontrolu i certificiranje sadnog materijala poljoprivrednog bilja“, koji implementira USAID/Sida FARMA u saradnji sa Češkom razvojon Agencijom odnosno Centralnim institutom za kontrolu i testiranje u poljoprivredi Republike Češke, održane su radionice na temu „Službeni nadzor sadnog materijala u skladu sa zahtjevima Evropske unije“. Radionice su održane 25. maja u Čapljini u rasadniku “Dominant” 27. maja 2015. u Srebreniku u “Voćnom rasdniku Srebrenik” i 28. maja 2015. g. u Modriči u rasdniku “Simić AGROLINE”, a predavači su bili fotosanitarni i kvalitativni inspektori iz Češke. Radionicama su prisustvovali fitosanitarni i kvalitativni inspektori iz svih BiH institucija uključenih u službeni nadzor sadnog materijala: Inspektorata Republike Srpske, Federalne Uprave za inspekcijeske poslove FBiH, Inspektorat Brčko distrikta BiH, Federalnog agromediteranskog zavoda Mostar, Federalnog poljoprivrednog zavoda Sarajevo, Poljoprivrednog Instituta RS i Poljoprivrednog fakulteta iz Banja Luke, kao i vlasnici rasadnikai predstavnici Uprave BiH za zaštitu zdravlja bilja.
Tokom radionica, učesnici su u teoretskom dijelu programa upoznati o načinu provođenja i uslovima za službeni nadzor proizvodnje sadnog materijala, broj, vrijeme i način službenih nadzora, te detaljnim smjernicama za pojedine skupine poljoprivrednog sadnog materijala. Nakon toga, u praktičnom dijelu treninga održane su “simulirane” inspekcije i kontrole u svakom rasadniku. Učesnici su sve tri održane radionice ocijenili vrlo visokim ocjenama.

 

 

 

obuka_maj_2015 (4)  obuka_maj_2015 (3)  obuka_maj_2015 (2)

IMG_0007IMG_0008Kancelarija za veterinarstvo BiH je uz podršku USAID/Sida FARMA projekta održala dva sastanka Radne grupe za finalizaciju Nacrta Zakona o veterinarstvu BiH i odgovor na preporuke iz Akcionog plana.

Članovi Radne grupe, koju sačinjavaju predstavnici Kancelarije za veterinarstvo BiH, ministarstava poljoprivrede FBiH i RS, inspektorata RS i FBiH- veterinarska inspekcija su u Tesliću u periodu od 01.-03. aprila i od 08.-09. aprila na Jahorini pripremali Nacrt Zakona o veterinarstvu BiH. Radna grupa je takodje pripremila odgovor na preporuke iz Akcionog plana dobijene od FVO ( EU Food and Veterinary Organisation) Misije koja je početkom 2014. godine izvršila provjeru sistema proizvodnje i prerade mlijeka u BiH.

Stalni odbor Evropske komisije za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje, nadležno za bezbjednost hrane, pozitivno je ocijenio podatke dostavljene iz BiH, te dao „zeleno svjetlo“ Evropskoj komisiji za pripremu Uredbe kojom proglašava da u BiH nema prstenaste truleži krompira. Nakon što Uredba bude usvojena, biće omogućen izvoz krompira iz BiH u Evropsku uniju. „Sektor proizvodnje krompira je primjer u kojem je BiH pokazala da ima efikasne sisteme kontrole i nadzora, kao i funkcionalnu koordinaciju, sa osobljem i različitim vladinim institucijama koje rade kao jedan tim“, navodi se u saopštenju iz Delegacije EU u BiH. Iz Delegacije ističu da je to pozitivan primjer koji treba slijediti u drugim područjima, kao što su pripreme za izvoz mliječnih proizvoda.

Ova pozitivna odluka rezultat je napornog rada Uprave BiH za zaštitu zdravlja bilja i drugih nadležnih institucija. Da bi se program posebnog nadzora uspješno implementirao, USAID/Sida FARMA projekat pružio je podršku Upravi BiH za zaštitu zdravlja bilja u svim segmentima unapređenja i implementacije programa posebnog nadzora i u saradnji sa Upravom organizovao simulirane inspekcije, obuke za proizvođače u regijama gdje se proizvodi krompir, obezbjedio obuku osoblja u fitosanitarnim laboratorijama kao i obuku fitosanitarnih inspektora.

SlikaPredstavnici Ambasada SAD-a, Švedske i Češke Republike u BiH, zajedno sa direktorom Kancelarije za veterinarstvo BiH, u Sarajevu su predstavili rezultate implementacije pilot projekta za izgradnju kapaciteta veterinarskih laboratorija i inspekcija u BiH.

Među ključnim rezultatima projekta svakako je akreditacija 11 laboratorijskih metoda (još 8 je u procesu akreditacije), koji omogućava da se veći dio analiza vrši u laboratorijama u BiH. U okviru implementacije Nacionalnog programa praćenja rezidua usavršene su metode uzorkovanja i educirano je 90 veterinarskih inspektora. Uprkos odluci EU o odobrenju Plana praćenja rezidua za mlijeko, med, jaja i perad i potpisivanju Protokola o usvajanju komandnog lanca, Bosna i Hercegovina još uvijek nije dobila odobrenje EU za izvoz mlijeka i mliječnih proizvoda, što je i dalje pitanje koje se mora hitno rješavati.

Projekat je pokrenut u oktobru 2012. godine s ciljem pružanja pomoći BiH da uspostavi sistem kontrole kvaliteta hrane koji bi bio u skladu sa standardima EU i to jačanjem kapaciteta institucija nadležnih za implementaciju Nacionalnog programa praćenja rezidua (NPPR). NPPR vrši monitoring rezidua veterinarskih lijekova i ostalih supstanci koje se nalaze u životinjama i životinjskim proizvodima u skladu sa standardima Evropske Unije.

Projekat su finansirale Vlada Sjedinjenih Američkih Država, putem Fonda za podršku novim donatorima (Emerging Donors Challenge Fund) i Češka razvojna agencija (CzDA), a implementiran je kroz program FARMA, kojeg zajednički finansiraju Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) i Švedska ambasada u BiH.

051 070 106
099 086 073

vet_lab_2014_01

U implementaciji Projekta „Jačanje kapaciteta veterinarskih laboratorija i veterinarskih inspekcija“ koji USAID/Sida FARMA projekat implementira u saradnji sa CzDA (Češka Razvojna Agencija) održana su još dva treninga za osoblje veterinarskih laboratorija iz Bosne i Hercegovine u Mostaru i Sarajevu:

– 08.- 10. decembra 2014. za osoblje Federalnog agromediteranskog instituta Mostar, održan je trening za analize pesticida u namirnicama animalnog porijekla i mikrobiološke analize proizvoda životinjskog porijekla (analize listerie, klostridiuma, stafilokoka itd).

– 15.-17. decembra 2104. za osoblje Veterinarskiog fakulteta Sarajevo održan je trening za analize kokcidiostatika i benzimidazola u proizvodima animalnog porijekla u laboratoriji Veterinarskog fakulteta, Sarajevo. Konsultanti iz Drzavnog Veterinarskog instituta Prag su prosli ponovo sa osobljem ove laboaratorije proces pripreme uzoraka, analizu i očitavanje rezultata.

Cilj ovih edukacija je daljnja priprema laboratorija za implementiranje, validiranje i akreditaciju metoda koje su predviđene Državnim Programom Praćenja Rezidua.

 

vet_lab_2014_03 vet_lab_2014_02

ceska_treninzi_20141210U implementaciji Projekta „Jačanje kapaciteta veterinarskih laboratorija i veterinarskih inspekcija“ koji USAID/Sida FARMA projekat implementira u saradnji sa CzDA (Češka Razvojna Agencija) održana su još dva treninga za osoblje veterinarskih laboratorija iz Bosne i Hercegovine u Češkoj Republici:
– 03.- 05. novembra za osoblje Veterinarskog instituta Republike Srpske „Dr. Vaso Butozan“ održan je trening za analize pesticida u namirnicama animalnog porijekla u Državnom veterinarskom institutu, Prag.
– 24.-26. novembra za osoblje Veterinarskiog fakulteta Sarajevo održan je trening za analize kokcidiostatika i benzimidazola u proizvodima animalnog porijekla u Državnom veterinarskom institutu, Jihlava.
Cilj ovih edukacija je daljnja priprema laboratorija za implementiranje, validiranje i akreditaciju metoda koje su predviđene Državnim Programom Praćenja Rezidua.

sir01Na 12. Međunarodnoj izložbi sira u Austriji (Die internationale Käsiade), koja je održana od 6. do 8. novembra u mjestu Hopfgarten im Brixental u austrijskoj pokrajini Tirol bosanskohercegovački sirevi osvojili su zlatne medalje.

Udruženje proizvođača sira u Bosni i Hercegovini u saradnji sa Poljoprivredno-prehrambenim fakultetom Univerziteta u Sarajevu, a uz podršku USAID/Sida FARMA projekta, predstavilo je na 12. Međunarodnoj izložbi sira u Austriji tri sira iz naše zemlje: Livanjski sir (mljekara Eko-Puđa), Vlašićki sir (ZZ Eko Vlašić/Katun) i Prozorski sir (ZZ ProMilk). Sirevi iz Bosne i Hercegovine predstavljeni su među ukupno 409 sireva iz Austrije, Švicarske, Njemačke, Holandije, Španije, Mađarske, Italije i Luksemburga, uključujući Sloveniju i Hrvatsku. Takmičili su se u kategoriji “Seljački sirevi”, odnosno neindustrijski sirevi, u kojoj su bila 192 sira.

Prema odluci žirija koji je brojao 42 člana, sva tri sira iz Bosne i Hercegovine nagrađena su zlatnom medaljom: Vlašićki sir od ovčijeg mlijeka zemljoradničke zadruge Eko Vlašić, Livanjski sir mljekare Eko-Puđa i Prozorski sir mljekare ZZ ProMilk.

“Dobiti zlatnu medalju u ovako jakoj konkurenciji je veoma dobro, a dobiti tri je odlična je promocija za naše sireve”, izjavio je Omer Mrakić, predsjednik Udruženja proizvođača sira u BiH. Sretni smo i ponosni. Bosna i Hercegovina je jedina zemlja na ovoj izložbi koja je osvojila tri zlata! Moram spomenuti da je ovo prvi put da izlažemo ovdje pa je time naš uspjeh neočekivan i posebno značajan.

Sirevi iz Bosne i Hercegovine predstavljeni su prvi put na ovoj međunarodnoj izložbi koja se održava svake dvije godine od 1992. godine. Bodovanje je vršeno na osnovu standardiziranih karakteristika za pojedini sir, uključujući vanjski i unutrašnji izgled, teksturu, miris i okus.

“Mi smo uz pomoć USAID/Sida FARMA projekta uradili mnogo na standardizaciji kvaliteta našeg sira, a rezultat potvrđuju i ove zlatne medalje. Proći će, čini se, još neko vrijeme prije nego što sireve iz Bosne i Hercegovine mognemo izvoziti na tržište Evropske Unije, ali vjerujem da nadležne institucije čine sve što mogu da se to pitanje riješi”, izjavio je Mrakić.

Tokom ove izložbe, uspostavljen je veliki broj kontakata sa proizvođačima i distributerima sira u Austriji. Promovisan je i Katalog proizvođača sira iz Bosne i Hercegovina, sa informacijama o 15 proizvođača. Za Vlašićki sir od ranije postoji i interes kupaca iz Turske, ali se još mora riješiti pitanje kopnenog prijevoza sira preko teritorije EU. Vlašićki sir odlično se prodaje na domaćem tržištu, ali bi se izvozom mogla povećati proizvodnja i zaposliti još ljudi.

sir04 sir02 sir03

2014-10-23 09.55.04

U implementaciji Projekta „Jačanje kapaciteta veterinarskih laboratorija i veterinarskih inspekcija“ koji USAID/Sida FARMA projekat implementira u saradnji sa CzDA (Češka Razvojna Agencija) održan je još jedan u nizu treninga za osoblje veterinarskih laboratorija u Bosni i Hercegovini. U periodu od 20-24 oktobra održana je obuka u analizi arsena i drugih teških metala u namirnicama animalnog porijekla za  osoblje Veterinarskog instituta Republike Srpske „Dr. Vaso Butozan“. Tokom petodnevne obuke, konsultant iz češkog Državnog veterinarskog instituta iz Praga je s osobljem Veterinarskog instituta RS „Dr Vaso Butozan“ na praktičnom primjeru prošao sve faze ovih metoda, od pripreme uzoraka pa do validacije dobijenih rezultata. Cilj svih ovih edukacija je priprema za akreditaciju i validaciju metoda koje su u državnom Programu praćenja rezidua.IMG_5565

Danas je u Željeznom Polju izvršena podjela sadnica maline i kupine za 152 proizvođača koja su pretrpjela štete u majskim poplavama ove godine. Sadnice i sistemi za navodnjavanje (kap po kap) obezbijeđeni su kroz dva granta USAID/Sida FARMA projekta, dodijeljena Zemljoradničkoj zadruzi „Poljar“ i Udruženju „Žepački patrioti“. Ukupno će biti podijeljeno 102.800 sadnica, čime će se u narednim danima zasaditi preko 100 dunuma (10 hektara).

Direktor ZZ Poljar, Husejn Sinanović, izjavio je: „Raduje nas ova značajna podrška USAID/Sida FARMA projekta, kojom će se proizvodnja jagodastog voća u Željeznom Polju vratiti na nivo prije poplava. Puno ljudi ovdje živi od maline, ali zbog pretrpljenih šteta nisu u mogućnosti ulagati u obnavljanje proizvodnje.“

Veliki broj uzgajivača jagodastog voća sa područja Željeznog Polja pretrpio je štete na zasadima tokom poplava u maju ove godine. Neki su izgubili parcele u potpunosti zbog klizišta, dok su drugima nabujali potoci prekrili nasade plavnim materijalom. Određene štete prouzrokovane su i ogromnim količinama padavina, što je dovelo do gušenja korjenskog sistema i odumiranja biljaka.

Današnja aktivnost vraća nadu proizvođačima jagodastog voća iz Željeznog Polja da će i u narednoj godini ostvariti značajne prihode od ove vrste proizvodnje, kako bi izdržavali svoje porodice.

NPS 2014 138 NPS 2014 158 ???????????????????????????????

Sedam kompanija iz Bosne i Hercegovine uspješno su se tokom protekla dva dana predstavile na sajmu Natural Products Scandinavia, koji je održan u Malmeu, Švedska.  Pored očekivanih kontakata sa kompanijama iz Švedske, održani su i brojni sastanci sa firmama iz Danske, Norveške, Finske, ali i Holandije, Njemačke, Austrije, Velike Britanije i drugih zemalja.

Na sajmu se ove godine predstavilo preko 300 izlagača iz cijelog svijeta, a Bosnu i Hercegovinu je, u organizaciji Vanjskotrgovinske komore BiH i uz podršku USAID/Sida FARMA projekta, predstavilo sedam kompanija: Agroneretva (Mostar), Frutti-Funghi (Visoko), Halilović (Sarajevo), Smrčak (Zvornik), Dars voće (Derventa), Faveda (Sarajevo) i Elmar (Trebinje).

Najveći interes vladao je za šumske gljive, eterična ulja i jagodasto voće, ali i za prirodnu kozmetiku., gdje je konkurencija bila najveća. Kompanija Faveda iz Sarajeva predstavila je svoj program čajeva i prirodne kozmetike, a direktorica Aida Zubčević vjeruje da se rezultat može napraviti i pored velike konkurencije. „Mi smo tokom sajma ostvarili kontakte sa firmama iz Švedske, ali i Danske i Austrije. U narednih par dana imamo i sastanke u Štokholmu sa uspješnim bh. privrednicima, pa se iskreno nadamo dobrom rezultatu naših proizvoda.“

Štand bh. privrednika posjetio je i određeni broj naših uspješnih biznismena iz Skandinavije, a izlagače je posebno obradovala posjeta ambasadora Bosne i Hercegovine u Švedskoj (Nj.E. Jadranka Kalmeta) i Norveškoj (Nj.E. Emir Poljo). Oni su se upoznali sa asortimanom naših kompanija i prenijeli im svoja vrijedna iskustva bitna za nastup na ovom tržištu. Također su, u okviru svojih mogućnosti, obećali pomoći našim privrednicima u daljem povezivanju sa potencijalnim partnerima u regionu.

Skandinavsko tržište interesantno je zbog visoke kupovne moći, izrazite opredijeljenosti za konzumaciju zdravih i prirodnih proizvoda, te činjenice da se radi o tržištu sa preko 25 miliona ljudi.

IMAG1199U periodu od 20. – 24. oktobra 2014. FARMA projekt je u saradnji sa Agencijom zaštitu zdravlja bilja BiH i Češke agencije za razvoj ( CzDA ) organizovao studijsko putovanje u Češku u sklopu aktivnosti u projektu “Institucionalna podrška za certifikaciju i službenih kontrola na polju biljnog materijala”. Sudionici ovog studijskog putovanja, uključujući rukovodstvo BiH institucija odgovornih za kontrolu biljnih materijala, odnosno zaštitu zdravlja bilja , glavni poljoprivredni inspektori iz oba entiteta, direktora poljoprivrednih instituta iz Banja Luke, Sarajeva i Mostara, i pomoćnika Ministra Poljoprivrede RS-a. Glavni cilj ove posjete bio je upoznavanje sa Češkim iskustvima u procesu uspostavljanja sistema službene kontrole i certificiranja biljnog materijala usklađenog s pravnom stečevinom EU , uz dodatni fokus na pitanja vezana za uspostavljanje nacionalne sortne liste.  Sudionici su imali priliku posjetiti Ministarstvo poljoprivrede, Centralni institut za nadzor i testiranje u Brnu , istraživačku i uzgojnu stanica Holovousy i rasadnicike. Učesnici su imali priliku naučiti više o organizaciji sistema zdravstvene kontrole i ispravnosti biljnog materijala, o nacionalnoj sortnoj listi, proizvodnji i održavanju certificiranog biljnog materijala.

USAID je razvio interaktivnu kartu koja pokazuje kako se USAID sredstva koriste za oporavak od poplava. Molimo kliknite link ispod za više informacija.

www.tinyurl.com/usaidmap-ba

 

U implementaciji  Projekta „Jačanje kapaciteta veterinarskih laboratorija i veterinarskih inspekcija“ koji USAID/Sida FARMA projekat implementira u saradnji  sa CzDA (Češka Razvojna Agencija) i Kancelarijom za veterinarstvo BiH održan je još jedan u nizu treninga za osoblje veterinarskih laboratorija u Češkoj Republici. U periodu od 15.-17.septembra  2014. je za  osoblje Agromediteranskog Instituta Mostar  odrzan je  praktični trening mikrobioloških analiza u proizvodima animalnog porijekla. Osoblje je prošlo sve faze vezano za ove analize, od pripreme uzorka, podloga pa do očitavanja rezultata za listeriju, klostridijum, sulfidoreducirajuće bakterije.

DSCF1686 DSCF1700 DSCF1711

POZIV ZA DOSTAVLJANJE ZAHTJEVA ZA FINANCIRANJE

RFA-001-2014

FOND ZA POMOĆ I OPORAVAK OD POPLAVA U SEKTORU POLJOPRIVREDE

USAID/Sida FARMA poziva zainteresirane proizvodne organizacije (PO) da se prijave za dodjelu bespovratnih sredstava za pomoć i oporavka od poplava, čiji cilj je da se pomogne ponovnom uspostavljanju proizvodnje kod farmera koji su pretrpjeli najveće štete. FARMA poziva proizvodne organizacije (PO) koje ispunjavaju uslove opisane u pozivu da dostave zahtjeve za pomoć i oporavak od poplava u bilo kojem poljoprivrednom sektoru, u primarnoj proizvodnji. Proizvodne organizacije koji ispunjavaju uslove moraju dostaviti prijave u ime poljoprivrednika koji su pogođeni poplavama. Poljoprivrednici pojedinačno NE MOGU podnijeti prijavu za grant sredstva ali sva sredstva moraju koristiti primarnim proizvodjacima. Ovim putem projekat FARMA informira proizvodne organizacije u slijedećim općinama o ovoj podršci: Bijeljina, Bratunac, Brčko, Čelić, Doboj, Doboj Istok, Doboj Jug, Domaljevac, Donji Žabar, Gračanica, Kozarska Dubica, Maglaj, Modriča, Novi Grad, Odžak, Orašje, Petrovo, Prijedor, Šamac, Sanski Most, Srebrenik, Vukosavlje, Zavidovići, Zvornik, Žepče.

Obrazac zahtjeva za dodjelu sredstava se nalazi na web stranici Projekta FARMA www.bosniafarma.ba . Rok za dostavljanje prijava je 26. septembar u 16:00h.

FARMA poziva zainteresovane proizvodne organizacije da prisustvuju informativnim sesijama za ovaj Poziv koje će biti održane po dole navedenom planu:

Datum Opština zahvaćena poplavama Vrijeme Adresa

4-Sep-14

Doboj/Doboj Jug

10:00

Hotel Integra, Vidovdanska 61A, Doboj
Gračanica/Doboj Istok/Petrovo

13:00

Osman-kapetanova medresa, Centar bb, Gračanica

5-Sep-14

Bijeljina/Zvornik/Bratunac

10:00

Opštinska sala grada Bijeljina, Trg Kralja Petra I br. 1, Bijeljina
Brčko/Celic/Srebrenik

14:30

Hotel  Jelena, Brčko

8-Sep-14

Šamac/Domaljevac/Donji Žabar/Orašje/Modriča/Vukosavlje/Odžak

10:00

Srpski kulturni centar, Svetosavska 5, Trg Milana Jelica, Modriča

9-Sep-14

Žepče/Maglaj/Doboj Jug/Zavidovići

14:00

Dom Kulture, Sala opštinskog vijeća, Ulica prva bb, Žepče

11-Sep-14

Prijedor/Novi Grad/Sanski Most/Kozarska Dubica

11:00

Hotel Prijedor, Srpskih velikana 14,Prijedor

Sva pitanja se mogu poslati putem e-maila na pdfarma@bosniafarma.ba  a sve informacije izmjene će biti objavljene na web stranici FARMA www.bosniafarma.ba. Izjave i / ili tumačenja od strane bilo koje druge osobe su nevažeći.

Dokumente možete preuzeti OVDJE.

 

pcelarJedna od tema dvanaestog po redu Sajma pčelarstva i pčelarske opreme „Bee Fest 2014“, koji će biti održan u Sarajevu od 10. do 14. septembra, je „Pčelarstvo kao generator zapošljavanja“. Pripremljeni sadržaji ukazati će na važnost i potencijale pčelarstva za zapošljavanje u ruralnim sredinama, u situaciji kada u BiH po zvaničnim podacima imamo oko 550.000 nezaposlenih.

Na sajmu će se ove godine predstaviti preko 50 izlagača iz Bosne i Hercegovine i regiona, nešto manje nego obično zbog loše godine za pčelare. Iako su količine prikupljenog meda manje, prve analize pokazuju da je kvalitet meda ove godine izuzetan, pogotovo kada se radi o kadulji i vrijesku.

Prema podacima Agencije za statistiku, u BiH je prošle godine evidentirano 393.000 košnica. Procjene o broju pčelara na nivou države kreću se od 10.000-13.000 (ne postoji pouzdana evidencija za male pčelare). Treba naglasiti da svaki pčelar sam sebi obezbjeđuje radno mjesto, a često su u pčelarenje uključeni i svi članovi jedne porodice. Nedavne škole za pčelare, koje je organizovao USAID/Sida FARMA projekat, prvi put su bile namijenjene isključivo ženama i naišle su na odličan prijem na terenu.

Broj pčelara sigurno može još rasti, jer BiH ima izvanredan prirodni biodiverzitet, a posljednjih godina počelo se i sa sadnjom medonosnog bilja. Potrošači u BiH preferiraju kvalitetan domaći med, a cijene su nešto iznad regionalnog prosjeka. Činjenica da godišnje uvezemo meda u vrijednosti od oko 2 miliona KM također ukazuje da postoji još prostora za domaću proizvodnju, iako raduje podatak da se uvoz meda smanjuje.

Bee Fest će biti održan na Trgu Oslobođenja – Alija Izetbegović.

Sajam pčelarstva i pčelarske opreme „Bee Fest 2014“ ove godine su podržali Općina Stari Grad Sarajevo, Grad Sarajevo, Kanton Sarajevo, BH Telecom, LOK MKF, FACE TV, RSG1, Antena Sarajevo, Nova Gama i USAID/Sida FARMA projekat.

Otpravnik poslova američke ambasade gosp. Nicholas Hill prisustvovao je dodjeli kompjuterske opreme i obišao obnovljene prostorije Poljoprivredne stručne službe u Doboju, zajedno sa gradonačelnikom Doboja gosp. Obrenom Petrovićem. Ove prostorije su bile potpuno uništene uslijed poplava koje su u maju zahvatile Bosnu i Hercegovinu. Uspostavljanje ponovnog rada stručne službe je pomognuto i od strane USAID/Sida FARMA projekta koji je podržao kupovinu kompjuterske opreme za Poljoprivrednu stručnu službu Doboj. Ovo je izuzetno važna pomoć, ne samo za stručnu službu, nego i za više od pet hiljada poljoprivrednih proizvođača koji su korisnici usluga ove stručne službe, a koji su i sami pretrpjeli ogromne štete uslijed nedavnih poplava. S tim u vezi, događaju je prisustvovala i gdja Vera Miladinović, članica predsjedništva Udruženja proizvođača mlijeka Bosanski Šamac koji su korisnici usluga stručne službe, ali su također nedavno dobili pomoć u koncentratu stočne hrane sjemenima za ranu sjetvu trava i leguminoza.

DSC_0015 DSC_0055 DSC_0058

Studijska posjeta za korisnice projekata “Škola uzgoja ljekovitog i aromatičnog bilja za žene iz ruralnih područja BiH” i “Podrška stvaranju ženskog preduzetništva u ruralnim područjima kroz uzgoj i preradu ljekovitog i aromatičnog bilja”, finansiranih od strane USAID/Sida projekta FARMA, a implementiranih od strane Agencije za saradnju, edukaciju i razvoj – ACED održana je 15. avgusta 2014. godine u Srpcu. Posjeta je obuhvatila obilazak firme Plus Biofarm, te oglednog polja u Srpcu. Posjeti je prisustvovalo oko 60 žena Novog Grada, Bužima, Šipova, Petrovca – Drinića, Srpca, Prnjavora, Gradiške, Kozarske Dubice i Prijedora.

Prilikom posjete firmi Plus Biofarm korisnice projekta su imale priliku vidjeti proces proizvodnje i prerade ljekovitog bilja te čuti o rezultatima koje je firma postigla u ovoj godini. Na kraju je za korisnice održano predavanje na temu “Poslovno povezivanje u sektoru ljekovitog bilja”, koje je imalo za cilj da korisnice projekta dodatno ohrabri da nastave s komercijalnom proizvodnjom ljekovitog bilja.

Drugi dio posjete održao se na oglednom polju u Srpcu. Sve korisnice su, nakon sagledavanja rezultata postignutih na polju, samoinicijativno izvršile berbu nevena na cjelokupnoj površini.

DSC08184 DSC08186

IMG_5537U saradnji sa Kancelarijom za veterinarstvo BiH,   USAID/Sida FARMA projekat  je  angažovao konsultanta dr. Primoža Florjanca, Slovenija koji je u periodu od 11. do 14. augusta 2014. sa predstavnicima Kancelarije za veterinarstvo, entitetskih ministarstava, sektora veterine i inspektorata oba entiteta radio  na revidiranju Akcionog plana,  u kojem su definisane aktivnosti kojima bi se trebale otkloniti nedostaci u sistemu kontrole mlijeka u BiH, u skladu sa preporukama EU FVO (Food and veterinary organisation EU) Misije.

Otpravnik poslova Ambasade SAD-a u Bosni i Hercegovini, gosp. Nicholas M. Hill, posjetio je korisnika USAID-Sida FARMA projekta “Sezona d.o.o.” u Foči, 22. jula 2014. Vlasnici “Sezone”, Gordana i Zoran Čančar, pokazali su se kao odlični domaćini, koji su učinkovito predstavili svoje posao, svoju ulogu u kreiranju prihoda na ovom području, kao i koristi podrške FARMA projekta u poboljšanju rukovanja ljekovitim i aromatičnim biljem i gljivama koje se prikupljaju iz okolnih šuma. Domaćini su naglasili da rashladne komore, čija je izgradnja sufinansirana od strane FARMA projekta, vrijedna investicija, posebno ako se uzme u obzir da je ovogodišnja sezona divljih gljiva izuzetno dobra, te da oko 1.000 sakupljača-kooperanata s područja Foče već ima koristi od ove investicije.

??????????????????????????????? ??????????????????????????????? ??????????????????????????????? ??????????????????????????????? ??????????????????????????????? ??????????????????????????????? ???????????????????????????????

20140716_094857U sklopu implementacije Projekta „Institucionalna podrška za certifikaciju i kontrolu sadnog materijala“ koji USAID/Sida FARMA projekat implementira u saradnji sa CzDA (Češka razvojna agencija), Centralnog instituta za nadzor i testiranje u poljoprivredi i Upravom BiH za zaštitu zdravlja bilja,  održana je radionica  sa ekspertima iz Centralnog instituta za nadzor i testiranje u poljoprivredi ,  Brno,  Češka republika. U periodu od 14.-17.jula 2014. god. eksperti iz Brna su sa osobljem Uprave BiH za zaštitu zdravlja bilja radili na zakonodavstvu  iz oblasti sadnog materijala i uskladjivanju sa propisima EU.

2014-07-09-433U implementaciji Projekta „Jačanje kapaciteta veterinarskih laboratorija i veterinarskih inspekcija za implementaciju  Državnog programa praćenja rezidua“ koji USAID/Sida FARMA projekat implementira u saradnji  sa CzDA (Češka Razvojna Agencija) i  u sa Agencijom za sigurnost hrane BiH,  realizovano je Studijsko putovanje u Češku republiku u peridu od 08.-10. jula 2014. Cilj ovog putovanja je bio da se učesnici iz BiH (predstavnici Agencije za sigurnost hrane BiH, Inspektorata FBiH, RS i Brčko Distrikta) upoznaju sa pripremom i implementacijom  Monitoring program praćenja rezidua  pesticida u voću, povrću, žitaricama i stočnoj hrani kao i sa Akcionim planom  održive upotrebe pesticida.  Predstavnici Ministarstva poljoprivrede i Inspektorata za poljoprivredu i hranu Češke republike su prosli kroz cijeli proces pripreme navedenih dokumenata, proces implementacije, izvještavanje ka EFSA-i , bazu podataka, referentne laboratorije i na kraju o obavještavanju gradjana na sajtu Ministarstva o neuskladjenim uzorcima i od kog proizvodjača potiče  taj proizvod.

U organizaciji USAID/Sida FARMA projekta i Vanjskotrgovinske komore BiH 2. jula 2014. godine održan je okrugli sto na temu „Smilje u Bosni i Hercegovini“.  Događaju su prisustvovali uzgajivači, otkupljivači i prerađivači smilja, kao i predstavnici Federalnog minstarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva te Agromediteranskog Instituta u Mostaru. Smilje je biljka koja je autohtona u području Hercegovine, a za kojom na svjetskom tržistu postoji velika potražnja. Iz tog razloga smilje se sve više bere iz prirode i to u vrijeme kad nije u svojoj tehnološkoj zrelosti. To će, ukoliko se smilje nastavi nekontrolisano brati iz prirode, dovesti do njegovog potpunog istrebljenja. Shodno navedenom, javila se potreba za uzgojem smilja čiji kvalitet ne odstupa nimalo od kvaliteta samoniklog smilja. U Hercegovini je smiljem  trenutno zasađeno oko 40 ha što, svakako, nije dovoljno da bi se zadovoljila potreba tržišta, ali raduje činjenica da se pojavljuje sve više zainteresiranih za njegov uzgoj. Jedan od zaključaka Okruglog stola je da će intenzivniji  uzgoj smilja imati za posljedicu zaštitu njegovog prirodnog staništa. Smilje je proizvod koji može predstavljati izvozni brend Hercegovine ukoliko se uzgaja na velikim površinama i po strogo ekološkim principima. Sa ovog skupa poslana je i poruka ministarstvima poljoprivrede oba entiteta  da je neophodno da se kreira poseban program kako bi se pomogao uzgoj smilja, obzirom da je priprema zemljišta za njegov uzgoj veoma skupa.

Smilje 6 - plantaza u Hercegovini Smilje 5 - plantaza u Hercegovini Smilje 4 - plantaza u Hercegovini Smilje 3 - plantaza u Hercegovini Smilje 2 - plantaza u Hercegovini Smilje - sadnja Smilje - priprema plantaze Smilje - priprema plantaze 2

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine i USAID/Sida FARMA projekat pozivaju Vas na okrugli sto pod nazivom „Smilje u Bosni i Hercegovini“ koji će biti upriličen:

02.07.2014. godine (srijeda) sa početkom u 11.00 sati

u prostorijama Vanjskotrgovinske komore BiH

Branislava Đurđeva 10, Sarajevo (5. sprat)

 Napomena: Izjave za predstavnike medija bit će u 10.45 sati.

Prema analizama VTK BiH i USAID/Sida FARMA projekta Bosna i Hercegovina je u 2013. godini izvezla proizvode od smilja u vrijednosti od preko 2 miliona KM. Po vrijednosti izvoza iz Hercegovine, smilje je u prošloj godini bilo rame uz rame sa mladim krompirom i zelenom salatom. Hercegovačko smilje vrlo je cijenjeno kod zahtjevnih kupaca u Evropi i Americi, a svjetska potražnja za eteričnim uljem smilja u stalnom je rastu. Zahvaljujući vrhunskom kvalitetu, Hercegovina je nakon Korzike vodeći region u proizvodnji smilja za svjetsko tržište.

Zbog velike potražnje, količine samoniklog smilja u BiH rapidno se smanjuju, te je u RS-u nedavno donesena i odluka o potpunoj zabrani sakupljanja ove biljke iz prirode. Koristeći sjeme iz prirode domaći proizvođači su u periodu od nekoliko godina uspjeli zasaditi preko 40 hektara smilja, uprkos visokim troškovima proizvodnje. Cilj je da se u narednih pet godina obnove prirodni resursi ove biljke postepenim prelaskom na korištenje uzgojenog smilja.

Ovaj okrugli sto će doprinijeti da se povežu sve interesne skupine u proizvodnji i preradi smilja te da se javnost upozna sa ovom izuzetnom biljkom koja je već postala značajan pokretač lokalnog razvoja Hercegovine, a posebno je interesantna za angažman žena u ruralnim sredinama. 

 

Smilje - priprema plantaze 2 Smilje - priprema plantaze Smilje - sadnja Smilje 2 - plantaza u Hercegovini Smilje 3 - plantaza u Hercegovini Smilje 4 - plantaza u Hercegovini Smilje 5 - plantaza u Hercegovini Smilje 6 - plantaza u Hercegovini

IMG_0096

U implementaciji Projekta „Jačanje kapaciteta veterinarskih laboratorija i veterinarskih inspekcija“ koji USAID/Sida FARMA projekat implementira u saradnji  sa CzDA (Češka Razvojna Agencija) održan je još jedan u nizu treninga za osoblje veterinarskih laboratorija u Češkoj Republici. U periodu od 09.-11. juna   osoblje Veterinarskog instituta  Republike Srpske „Dr. Vaso Butozan“  prisustvavalo praktičnoj obuci analize sulfonamida (grupa B1)  u namirnicama animalnog porijekla. Trening je obuhvatio kompletan proces analize sulfonamida od pripreme uzorka pa do proces validacije rezultata, a održan je u laboratorijama  Državnog veterinarskog instituta , Prag.

U okviru Veselog dana (Happy Day) na Sarajevo Kids Festivalu, USAID/Sida FARMA projekat približio je djeci poljoprivrednu proizvodnju kroz nekoliko zanimljivih aktivnosti. Na štandu sa prirodnom kozmetikom djeca su pravila sapune i poklone, te su učili o važnosti higijene, pogotovo pranja ruku. Na drugom FARMA štandu, mali povrtlari su mogli naučiti kako zasaditi sadnicu povrća, koju su ponijeli kući da prate njen razvoj. Vrlo zanimljiv i posjećen bio je i štand sa pčelama, na kojem su djeca u staklenoj košnici mogla vidjeti pčele radilice i maticu. Veseli dan u okviru Kids Festivala podržao je USAID Bosne i Hercegovine.

??????????????????????????????? 5 6 ??????????????????????????????? 7 ??????????????????????????????? 8 ??????????????????????????????? 9 ??????????????????????????????? 10 ??????????????????????????????? 11 ??????????????????????????????? 12 ??????????????????????????????? 13 ??????????????????????????????? 14 ??????????????????????????????? 15 16 ??????????????????????????????? 17 ??????????????????????????????? 18 ??????????????????????????????? 19 ??????????????????????????????? 20 ??????????????????????????????? 21 ??????????????????????????????? ??????????????????????????????? ??????????????????????????????? ??????????????????????????????? ??????????????????????????????? ??????????????????????????????? ??????????????????????????????? ??????????????????????????????? ??????????????????????????????? ??????????????????????????????? ??????????????????????????????? ??????????????????????????????? ??????????????????????????????? ??????????????????????????????? ??????????????????????????????? ??????????????????????????????? ??????????????????????????????? ??????????????????????????????? ??????????????????????????????? ??????????????????????????????? ??????????????????????????????? ??????????????????????????????? ??????????????????????????????? ??????????????????????????????? ??????????????????????????????? ???????????????????????????????

FARMA YouTube